پیدا

خودسازی مسئولانه (6):

درخواست حذف اطلاعات

امروزه سرمایه داری و استعمار،از طریق ساختن ایدئولوژی های رنگارنگ،تشدید خصومت های فرقه ای و قبیله ای،نژادی و شیوع فساد و توسعهء حماقت های ورزشی،مصرف پرستی،ایجاد گرفتاری های حقیر در زندگی خانوادگی و اقتصاد فردی،خلق هنرهای بیمارگونه،فلسفه های پوچ،تأتر ها سینماها کاباره ها رادیو تلویزیون،موسیقی های ،تجمل پرستی ها مدسازی ها های و هزاران چشم بندی دیگر و صدها شعبده بازی و جنگهای زرگری دیگر،بدان هدف می رسد؛همان چیزهائی که حتی صمیمی ترین و آگاه ترین روشنفکران ما را نیز سرگرم می سازد. روشنفکران ما شعار تفکیک دین از سیاست را که مربوط به شرایط دوران بعد از رنسانس بود،بدون در نظر گرفتن شرایط بسیار متفاوت جامعهء خودمان با دوران بعد از رنسانس،در جامعه مطرح د. صفویه،مردم را به بهانهء غیبت زمان(عج) اساسا از پرداختن به کار و اجتماعی معاف ساخت.رژیم اموی و عباسی هم با تکیه بر جبر الهی و فرضیهء انحرافی رجاء و شیوع شهء قضا و قدری و تقدیس و تجلیل دروغین از مقام علم و قضاء ت انجام داده بودند. مبارزهء اجتماعی،بزرگترین عامل خودآگاهی روشنفکر به شمار می آید. دو مایهء سازندهء روح: فرهنگ – ایمان. فرهنگ ما با روحیهء تغزل،زبونی را پدید می آورد و فرهنگمان،عامل تخدیر مردم(به جای حرکت و )است. اروپای قرون وسطی که مستعمرهء فرهنگی شرق ی بود،پس از تغذیه از فرهنگ ی و شناخت تمدن ما،آموخت که چگونه در برابر شرق ی بایستد و به دوران کهن خویش بازگردد. ما نیز با شناخت درست غرب می توانیم آگاهانه و مسئولانه به خویش بازگردیم: با شناخت تاریخ غرب و البته بیشتر با تکیه بر تحول اجتماعی و سیر تمدن اروپا؛شناخت سیر حرکت تفکر غرب با تأکید بر عصر رنسانس تا زمان حاضر،شناخت رنسانس با تکیه بر ریشه های اقتصادی،شناخت پروتستانیسم،شناخت ستونهای اصلی خیمهء فکری و فرهنگی غرب؛شناخت جریانات اجتماعی و متفکران و اجتماعی غرب. زیبائی هنگامی تحقق خارجی پیدا می کند که فرم مناسب خود را بگیرد. بزرگترین بُعد حج، توده هاست و در هم آمیختگی نژادها و برداشتن مرزها... تنهایی متعالی،ناشی از رشد روح انسان و بالاتر رفتن آن از سطح رابطه های عادی روزمره است.بزرگترین عامل این نوع تنهایی،خودآگاهی است. تنهایی مطلق یا تحمیلی و که در این نوع تنهایی،برای آنکه انسان را به سقوط برسانند،وی را به تنهایی مطلق می رسانند. درونگراها چون نوعی تغذیهء درونی دارند و نیز مذهبی ها بیشتر می توانند در مقابل این نوع تنهایی مقاومت کنند. ادامه دارد...